2021-nji ýylda SEO hakda näme bilmeli? Semalt jogap berýärSEO, ilkinji seredişde uzak ýyllaryň dowamynda üýtgemän görünýän bir ugur: hil mazmunyny saklamak, baglanyşyk gurmak, gözleg netijeleriniň sahypalaryny görkezmek, goşmaça kanallarda ulanyjynyň gowy tejribesini we işjeňligini üpjün etmek - bularyň hemmesi hemişe peýdaly hasaplanýar. Gözleg netijeleriniň sahypalarynda sahypanyň sahypalarynyň barlygyny gowulandyrmak üçin maslahatlar.

Şol bir wagtyň özünde, 2021-nji ýyl SEO we gözleg motory optimizasiýasy dünýäsinde birnäçe täze setirleri getirýär, bu ähli SEO agentlikleri we ştatdan daşary SEO hünärmenleri bilmeli. Bu makalada moda gaýdyp gelen we 2021-nji ýylda SEO taslamalarynyň merkezi bolan 10 köne tendensiýany gözden geçireris:

Ulanyjy tejribe domenindäki üç ölçeg

2021-nji ýylda ulanyjy tejribesi ulgamynda üç ölçeg ulanylmagy güýje girdi, onda Google dürli saýtlaryň ulanyjy tejribesiniň hiline baha bermegi ulanýar. Bu üç ölçege “Core Web Vital” diýilýär we aýdylyşy ýaly aşakdaky kiçi ölçeglerden durýar:

LCP indeksi

Bu görkeziji, ulanyjynyň brauzerde belli bir sahypa ýüklemegini haýyş eden pursatyndan başlap, iň uly obýekt ekrana ýüklenýänçä näçe wagt dowam edýändigini yzarlamakdyr. Bu görkeziji üçin netijeleriň üç görnüşi kesgitlenildi: iki ýarym sekuntdan az zarýad beriş wagty gowy hasaplanýar, 4 sekuntda zarýad beriş wagty orta hasaplanýar we ondan ýokary zarýad beriş wagty erbet hasaplanýar.

Bu görkezijini ulanmagyň ähmiýeti uludyr, sebäbi bu görkezijini gowulaşdyrmak isleýän web ussatlary, gereksiz şekil, gereksiz wideo ýa-da ulanyja kän bir goşant goşmaýan, ýöne durmuşa geçirilmegi mümkin başga bir obýektden ýüz öwürmek görnüşinde karar berip bilerler. sahypa göz aýlamak tejribesini bozup biler.

FID indeksi

Bu indeks, sahypadaky belli bir sahypanyň brauzer tarapyndan talap edilen pursatyndan başlap, ýüklenen sahypada ýerleşdirilen obýektleriň haýsydyr biri bilen täsirleşip bolýança dowam edýär. Bu ýerde-de bu görkeziji üç ugra degişlidir: bu interaktiwlik mümkin bolýança 100 millisekunt ýa-da ondanam az dowamlylyk hil hasaplanýar. 300 millisekunda çenli dowamlylygy ortaça hasaplanýar we ondan köp dowamlylygy ulanyjy üçin erbet gözleg tejribesini döredýär.

Bu indeksiň aňyrsy, saýtlara dürli sahypalary netijeli ýüklemäge mümkinçilik bermek, ähmiýeti hakykatdanam uly bolmadyk gereksiz ýazgylardan we fon ýazgylaryndan ýüz öwürmek.

CLS indeksi

Bu, ýüklenenden soň ýüklenen sahypanyň görkeziş durnuklylygyny görkezýän indeks. Sahypa ýüklenip gutardy öýdýän, sahypadaky belli bir düwmä basmak üçin barmagymyzy iberýäris we iň soňky sekuntda ekranyň hereket edýändigini we hakykatdanam başga bir düwmä basandygymyzy bilýän bu hadysa bilen hemmämiz tanyş. Bu serfere hödürlenýän gaty ýokary hilli gözleg tejribesi däl we bu görkezijiniň roly web sahypasynyň eýeleriniň serfere hödürlenýän tejribäni gowulandyrjakdygyna göz ýetirmekdir.

BERT täzelenmesine serediň

Google diňe bir ulanyja kömek edip biljek mazmunly sahypalary tapmak ukybyny däl, eýsem ulanyjynyň gözleg niýetine-de düşünmegini ep-esli ýokarlandyrdy. Gözleg netijesini tertipleşdirijä gaýdyp gelen esasy kynçylyklaryň biri, gözleg motoryny ulanýan gözlegçiniň nämä garaşýandygyna düşünmekdir: Harytlaryň sanawyny almak isleýärmi? Surat bilen bilelikde maglumat goýmasyny almak isleýärmi? Belki, gysga we hilli wideo oňa iň gowy jogap berer? Nol netijäniň ýerleşýän ýerinde serfere görkeziljek göni san hakda näme?

Dünýädäki iň uly gözleg motoryna BERT täzelenmesi, bu gözleg motorynyň ukyplaryny takyklamak üçin, ösen maşyn öwreniş motory arkaly, ulanyjylaryň kanagatlanmak derejesini özlerine gaýtarylan beýleki netijelerden öwrenýär we şoňa görä reýting algoritmini sazlaýar.

Hil taýdan açar söz gözlegini geçirmek

Hil açar söz gözlegleri, islendik SEO taslamasynyň möhüm bölegi bolup durýar. 20öne 2021-nji ýylda dünýäde geçirilen dürli gözleglere görä, gözlegleriň ýarysyna golaýy ulanyjylaryň gözleg netijeleriniň haýsydyr birine basmagyna sebäp bolmaýar. Munuň sebäplerinden biri, gözleg netijeleriniň sahypasynda eýýäm ýokary hilli jogap alyp bilýän ulanyjylara berlen pikirleriň baýlygydyr. 2021-nji ýylda hünärmen SEO taslamasy gözleg netijeleriniň basylmagyna hökmany däl açar sözleri göz öňünde tutmalydyr we mahabat tagallalaryny beýleki açar sözlere gönükdirmelidir.

Şeýlelik bilen, ulanyjynyň niýetini görkezýän açar sözleri nädip almaly? Bu gaty ýönekeý!

Thisaly bu meseläni gowy bilýän SEO guraly bilen Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, hiç wagt ýetip bilmersiňiz. Hakykatdanam, bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, örän möhüm açar sözleri aňsatlyk bilen tapmaga mümkinçilik berýän SEO guralydyr. Semalt hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen bu gural, esasy söz gözlegleri nukdaýnazaryndan öwrülişik girizýär.

Iň uly täzelik, size Google SERP-de web sahypaňyzyň takyk ýerini, TOP sahypalaryny we tertipleşdirilen açar sözleri görkezip biler. Mundan başga-da, bu guralda gözleýän ýeriňizdäki esasy bäsdeşleri tanamaga, traffigi döredýän açar sözleri barlamaga we mahabat strategiýasy barada düşünje almaga mümkinçilik berýän bäsdeş derňew aýratynlygy bar.

Bagyşlanan SEO dolandyryş panelini nädip almaly?

Bar etmeli zadyňyz, bar bolan abuna görnüşleriniň birine ýazylmak. Üns beriň Semalt 14 günlük mugt synag möhletini hödürleýär. Bu döwürde, “Standard” bukjasyna girizilen ähli aýratynlyklar size elýeterli bolar. Bu, maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmezden ozal guralyň işine baha bermäge mümkinçilik berer.

Şonuň üçin çekinmäň başla şu gün mugt synagda.

Elmydama asyl mazmuna üns beriň

Islendik SEO taslamasynyň esaslaryndan biri elbetde hil we asyl mazmun. Emma 2021-nji ýylda dürli saýtlara ýerleşdirilen hil mazmunynyň mukdary gaty köp boldy. Bu, iş ýüzünde, hatda asyl mazmun bilen hem tapawutlanmagyňyzyň kyn boljakdygyny aňladýar.

Munuň çözgüdi diňe bir okyjylar üçin däl, Google üçin hem synanyşmak we täzelik etmekdir. Mazmuny ýazyň ýa-da mowzugy başga bir nukdaýnazardan gözden geçirýän, başga ulanyjy tejribesini üpjün edýän, mazmuny sarp etmek ukybyny ep-esli ýeňilleşdirýän mazmun dörediň.

Ses gözleginiň üstünde işlemek

2021-nji ýylda ses gözleginiň dünýäniň iň uly gözleg motorynda güýçlenmegine garaşylýar. Häzirki wagtda her bir adamyň diýen ýaly hemme ýerde göterýän ösen ykjam enjam bilen enjamlaşdyrylandygy we adamlaryň ulag sürmek ýaly ýazmagyna rugsat bermeýän ýagdaýlarda-da dürli gözlegleri geçirmelidigi. ýa-da nahar bişirilende ses gözlegini has özüne çekiji ediň.

Ses gözlegleri üçin sahypany optimizirlemek, maglumat gözlemegiň düýbünden başga bir usulydygyny göz öňünde tutmalydyr. Gözlegiň özi gürleýiş dilinde hem ýerine ýetirilýär we şonuň üçin dürli açar sözleri öz içine alýar we ulanylyş usuly başga: uzyn we ýadaw makalalar bu ýagdaýda az ähmiýete eýe bolar we gysga, ýokary hilli jogaplar has köp bolar.

Wideo marketing hem möhüm faktor

Wideo diňe bir YouTube ýaly aýratyn platformalarda däl, eýsem Google ýaly dürli gözleg motorlarynda hem şöhlelenýän mazmun konfigurasiýasyna öwrülýär. Sebäbi köp halatlarda ýokary hilli wideo, müşderi tarapyndan ýerine ýetirilen soraga iň ýokary hilli jogap berip biljek mazmun bölegi.

2021-nji ýylda ýokary hilli wideo gözleg motorlarynda gözlegçiniň ýerine ýetiren talaplaryna laýyk gelende merkezi tapgyra eýe bolýar. Şonuň üçin wagt çyzgysy, subtitrler we hil sesi boýunça dürli bellikler bilen ýokary hilli wideo öndürmek we assimilýasiýa etmek - gözleg netijelerinde tapawutlanmak üçin ýeňiji reseptdir.

Baý gözleg motorynyň görnüşleri

Gözleg netijeleri sahypalarynda baý netijeler bilen 2021-nji ýylda has köp sorag gaýdyp gelýär. Baý netijeler tablisalary, önüm karusellerini, grafikleri, göni jogaplary we başga-da köp dürli gurluşly maglumatlary öz içine alyp biler, bu bolsa gözlegçilere amatly we ýönekeý usulda köp hilli maglumat berýär.

“Google” -iň baý netijeleri ulanmakda esasy artykmaçlyklaryndan biri, gözlegçini gözleg motorynda has uzak wagtlap goýmagy we oňa diňe öz başlangyjy bilen däl-de, täze mazmun tapmagyna mümkinçilik bermekdir. Richöne baý netijeler web sahypasynyň eýeleriniň özleri üçin hem mümkinçilik bolup biler, sebäbi olar öz ugry boýunça lider hasaplanmaýanlara-da nol netijelerde esasy sahnada ýer almaga mümkinçilik berýär.

Şonuň üçin web sahypasynyň eýeleri hökmünde 2021-nji ýylda web sahypalarynda gurlan shemalaryň we maglumatlaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, arassa tablisalardan peýdalanmak we baha, açylyş wagty we beýlekiler ýaly möhüm maglumatlary dünýäniň iň uly gözleg motoryna girmek maslahat berilýär.

Täsir edijiler arkaly SEO

Siziň markaňyz üçin gözlegçileriň habardarlygyny ýokarlandyrmagyň, marka adyndaky göni gözlegleriň sanyny gönüden-göni köpeltmegiň başga bir usuly, täsir edijileri ulanmakdyr. Umuman, dürli sosial ulgamlarda we esasanam metbugatda yzarlaýjylary gaty köp bolan adamlar. Täsir ýetirijiler, sahypa çeşmelerine ygtyýar çeşmelerinden baglanyşyklar, dürli sosial ulgamlardan gelýän traffigiň akymy we dürli konfigurasiýalarda görkeziljek marka gözlegçileriniň gyzyklanmasyny ýokarlandyrmak arkaly mahabat strategiýaňyza kömek edip bilerler.

2021-nji ýylda, gözleg motorlarynda sahypaňyzy tanatmak üçin täsir edýänlere kömek etmek isleseňiz, ýeriňizdäki jemgyýetçilik pikirine täsir edýän merkezi merkez hasaplanýan faktorlary tapmaly bolarsyňyz.

Tejribäniň, ygtyýaryň we ygtybarlylygyň çäreleri

EAT termini - gysgaça ekspertiza ygtyýary ynamyny aňladýar - soňky ýyllarda web sahypasyny wagyz etmekde esasy düşünje bolup, 2021-nji ýylda hem güýçlendirildi. Bu üç kiçi düşünjäniň pikiri, Google-yň ýokary saýtlary ýerleşdirmek bilen gyzyklanmagydyr. abraýly we ynamdar hasaplanýan öz ugurlary boýunça hünärmenlerdir. Munuň sebäbi, Google gözleg motoryny ulanýan ulanyjylaryň diňleýjileri üçin gowy ulanyjy tejribesini döretmek we özlerine zyýan ýetirip biljek saýtlara ibermezlikdir. 2021-nji ýylda, EAT ölçegleriňizi gowulaşdyrmak isleseňiz, dogry düzedişler girizmek möhümdir: sahypa barada hil ýazmak, web sahypaňyzdaky teklipleri birleşdirmek, gözden geçiriş profilini galyňlaşdyrmak, şahsyýet maglumatlaryňyzy ýazmak, hil suratlaryny, baglanyşyklary birleşdirmek degişli sosial we hünär profillerine we başgalara.

mass gmail